Privacy Statement

(versie 1.03 - 16 juli 2018)


Wij nemen uw privacy en uw rechten bij de gegevensverwerking zeer ernstig op.


Het doel van deze policy is dan ook om aan te geven op welke manier Optiek Scherpesteen uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt. Deze policy is in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels, met inbegrip van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG), die van toepassing is vanaf 25 mei 2018.


1. WIE VERWERKT UW GEGEVENS?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals die op deze website of in onze verkooppunten worden verzameld, is cvba Optico met maatschappelijke zetel Prins-Bisschopssingel 75, 3500 Hasselt.


2. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Wij verzamelen enkel de gegevens die relevant zijn voor een goede uitvoering van een overeenkomst (verkoop, sollicitatie, informatievraag, etc.). Het gaat hier over de gegevens zoals naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer. In bepaalde gevallen vragen wij ook het geslacht of geboortedatum om u nadien de juiste informatie te kunnen toesturen. In specifieke gevallen verwerken wij meer gegevens zoals het rijksregisternummer voor o.a. de rechtstreekse verrekening met de ziekenfondsen en het RIZIV.

 

Onze website maakt gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van geanonimiseerde gegevens en wij maken ook gebruik van de Facebook pixel om uw activiteit op de website, de duur van uw verbinding te meten.


3. HOE EN WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

Ons bedrijf gebruikt uw persoonsgegevens altijd op basis van een van de criteria waarin de wet voorziet met het oog op een geoorloofde verwerking. Uw gegevens worden gebruikt met als doel:

 • u producten/diensten te leveren en die levering te verbeteren;
 • uw ervaring op onze website te verbeteren en eventuele klachten in verband daarmee te behandelen;
 • met u te communiceren;
 • onze activiteiten te beheren;
 • onze marketing- en reclamecampagnes te voeren;
 • fraude te voorkomen;
 • de veiligheid van de website te verzekeren;
 • statistische analyses m.b.t. onze klanten uit te voeren;
 • tegemoetkoming in het kader van de aanvullende voordelen en diensten die via derde betalers regeling wordt verrekend met de ziekenfondsen;
 • wettelijke verplichtingen t.o.v. ziekenfondsen en overheidsinstellingen (zoals RIZIV) te kunnen voldoen;
 • uw kandidatuur voor een vacature te kunnen verwerken.


4. HOE EN MET WIE WORDT DIE INFORMATIE GEDEELD?

Cvba Optico deelt uw gegevens in principe niet met derden, tenzij die derde partij voorziet in de opvolging en/of levering van uw bestelling, of indien dit wettelijk verplicht is om terugbetaling te verkrijgen van overheidsinstanties en ziekenfondsen.

 

Met onze leveranciers ondertekenen we steeds een verwerkingsovereenkomst conform de verordening zodat zij in geen geval de verkregen informatie buiten deze specifieke opdracht mogen gebruiken of doorgeven aan derden.

 

Deze zullen uw gegevens echter uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelen die in punt 3 hiervoor zijn uiteengezet.

 

Bovendien zijn we verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet, decreet of ordonnantie of nog door een gerechtelijke uitspraak.


5. HOE KUNT U UW GEGEVENS BEHEREN/KRIJGT U TOEGANG TOT UW GEGEVENS EN KUNT U ZE SCHRAPPEN?

In overeenstemming met de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u het recht om uw gegevens op te vragen, het recht om uw gegevens te laten corrigeren, het recht om uw gegevens te schrappen, het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of tegen profilering, het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken.


Gezien elk verkooppunt instaat voor het verstrekken van de benodigde info, vragen wij u om zich te wenden met uw identiteitskaart naar uw vertrouwde verkooppunt. 


6. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?

De verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven is. Wij respecteren de wettelijke bewaartermijnen.


7. ZULLEN UW GEGEVENS WORDEN OVERGEDRAGEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE?

Wij verwerken en bewaren al uw gegevens binnen de Europese Economische Ruimte zodat de bescherming ervan ten volle wordt verzekerd. Uw gegevens worden in geen geval overgedragen aan derden of doorgestuurd naar servers buiten de Europese Economische Ruimte.


8. HOE VERZEKEREN WIJ DE VEILIGHEID VAN UW GEGEVENS?

Wij nemen technische, administratieve en fysieke maatregelen om de bescherming van uw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging ten volle te garanderen.


9. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN CONTENT VAN DERDE PARTIJEN

Onze website bevat links naar andere websites, die worden beheerd door andere ondernemingen die niet met ons bedrijf zijn verbonden. Aangezien die websites in principe een eigen vertrouwelijkheidspolicy hebben, bevelen wij u sterk aan om daar kennis van te nemen wanneer u op die websites van derden surft. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevensverwerking door die partijen.

 

Daarnaast verzamelt onze website ook gegevens via derde partijen, zoals Google Analytics en Facebook. De informatie betreffende de verwerking van die gegevens maakt geen deel uit van deze policy. Wij verwijzen in dit verband dan ook naar de relevante bepalingen van de policy betreffende de bescherming van persoonsgegevens van die derden. Uw rechten m.b.t. die gegevens moeten ook bij die derden worden uitgeoefend.


10. HOE ZULT U OP DE HOOGTE WORDEN GEBRACHT VAN WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACY POLICY?

Deze privacy policy zal bij gelegenheid worden aangepast zonder dat wij u daarvan op voorhand op de hoogte brengen. U vindt de datum van de laatste wijziging van deze policy bovenaan deze pagina. Wij raden u dan ook aan om de nieuwste versie van deze policy regelmatig te raadplegen. Door onze diensten te blijven gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met de herziene privacy policy.


11. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Voor vragen of het indienen van verzoeken m.b.t. uw persoonsgegevens kan dit (zie ook punt 5):

 • bij uw vertrouwd verkooppunt;
 • via de contactinfo op deze website;